Sikkerhed ved svømning og badning i folkeskolen

Bestemmelser vedrørende ansvar og sikkerhed i folkeskolen er beskrevet i Folkeskoleloven, ”Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden” jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, hvor ansvar og tilsynsførelsen er beskrevet.

Heraf fremgår det blandt andet:

At tidligere bekendtgørelser og vejledninger er bortfaldet

At tilsynet med eleverne varer fra 10 min før undervisningen begynder og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolens områder.

At der i forbindelse med befordring fra fx svømmehal skal indgås en særlig aftale om tilsynets ophør. Denne særaftale skal i givet fald godkendes af kommunalbestyrelsen.

At tilsynspligtens område omfatter alle de området, hvor skolebørnene færdes, under transport og i lokaliteter udenfor skolen og således også under transport til og fra svømmehal.

At der påhviler skolens leder en skærpet tilsyn, når undervisningen foregår på steder, som rummer særlige risikomomenter, som fx svømmehaller. Dette inkludere, at særlige sikkerhedsforskrifter i svømmehaller skal påses at de overholdes.

At badning under ekskursioner, lejrskoler, hytteture eller lignende må alene finde sted, hvis det kan foregå under betryggende forhold.

Udover indholdet og kravene til skoleleders tilsynspligt jf. ovenstående bekendtgørelse, er det Rådet for Større Bade- og Vandsikkerheds anbefaling, at

At de lærere, der forestår undervisningen i svømning har de kvalifikationer, der svarer til uddannelsen af svømmelærere.

At lærerne har det fornødne kendskab til svømmehallens sikkerhedsudstyr

At der for hver 15 elever skal være en lærer eller anden voksen person, der opfylder Rådets anbefalinger mht. at kunne foretage livredningen og genoplivning evt. med anvendelse af det til rådighed værende genoplivningsudstyr.

At såfremt eleverne undervises i udspring, skal vanddybden være så stor, at der ikke opstår fare for eleverne, dvs. en dybde på mindst 1,5 til 2 m ved siddende stilling og mindst 2 til 2,5 m ved stående stilling.

At læreren inden badningen fra friland tillades skal sikre, at bund- og strømforhold mv. ikke frembyder nogen fare.

At badning kun bør foregå på et for eleverne nøje afgrænset område, som er let at overskue, og hvor alle kan bunde. Der bør være mindst to voksne, af hvilke den ene opholder sig på land, medens den anden deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område.

At begge de ledsagende skal kunne svømme og kunne udføre livredning. Der bør ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid, og eleverne bør have besked på at holde sammen to og to.

Læs mere her